Houston 54 University of South Florida 42 (Nov. 6, 2021)